วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 16

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555

-เขียนแสดงความคิดเห็นข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการใช้แท๊บเล๊ตของนักเรียนชั้น ป.1 และในระดับเด็กปฐมวัย
-สรุปเนื้อหาของรายวิชาที่ได้เรียน


วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555

-จัดกิจกรรม ที่โรงเรียนสาธิตจันทรเกษม
 มีด้วยกันทั้งหมด 9 ฐานดังนี้     
     1.ฐานขนมปังปิ้ง
     2.ฐานขนมต้ม
     3.ฐานเกี๊ยวทอด
     4.ฐานลูกโป่ง
     5.ฐานการเดินทางของเสียง
     6.ฐานระดับน้ำมีผลต่อระดับเสียง
     7.ฐานแม่เหล็กมหาสนุก
     8.ฐานลูกข่างเปลี่ยนสี
     9.ฐานแม่เหล็กมหัจรรย์



กลุ่มของดิฉันได้  ฐานขนมปังปิ้ง


อุปกรณ์
1.มีด            2.ไม้พาย
3.ที่คีบ         4.จาน
5.ตะแกรง    6.ขนมปัง
7.แยม          8.นมข้นหวาน
9.น้ำตาล      10.เนย
11.เตาถ่าน


ขณะเข้าฐาน และร่วมทำกิจกรรม



บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555

-ส่งการทดลองวิทยาศาสตร์
ดังกว่าได้อย่างไร

วัสดุอุปกรณ์

1.ลูกโป่ง
2.เศษกระดาษ
3.ไม้บรรทัด
4.ยางรัด




วิธีการทดลอง

1.เป่าลูกโป่งให้พองเต็มที่ แล้ววัดความกว้างของลูกโป่งนี้ว่าเป็นเท่าไร
2.ให้เพื่อนถือเศษกระดาษให้อยู่ระดับหูห่างจากหูเท่ากับความกว้าง ลูกโป่ง แล้วใช้นิ้วมือเคาะเบาๆที่กระดาษ สังเกตว่าได้ยินเสียงหรือไม่ อย่างไร
3.จับลูกโป่งในข้อ แนบหู ให้เพื่อน สอดเศษกระดาษเข้าไประหว่าง ลูกโป่งและมือที่จับ แล้วใช้นิ้ว เคาะเบาๆที่กระดาษเปรียบเทียบ ความดังที่ได้ยิน


วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555


- ส่งบอร์ดที่นักศึกษาส่งมาเป็นกลุ่ม




-อาจาร์ยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำป้าย การจัดวางดอกไม้ในตำแหน่งต่างๆ
-ส่งงานการทดลองวิทยาศาสตร์
-อาจาร์ยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จะนำไปจัดให้เด็ก




-ขั้นตอนการพับเป็นรูปต่างๆ






บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 12

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

-จัดบอร์ดกลุ่มละ 3 คน


สมาชิก
1.น.ส.พีรญา   แสงนาค
   2.น.ส.ปรียาภรณ์  คงแก้ว
           3.น.ส.วรรณธิดา  รัตนเมธีวรกุล

บันทึกการอบรมการสร้างสื่อประยุกต์

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 และ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 


การทำดอกไม้และใบไม้

ทำดอกกุหลาบจากกระดาษทิชชู


การทำดอกพุทธรักษา และการเข้าช่อ






วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555

- อาจารย์ให้จับกลุ่ม 8 คนและแจกหนังสือเกี่ยวกับ 4 สาระ